Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Regler for Knallertuniversitetet (ungehuset)

Regelsæt for Knallertuniversitetet

 

Indledning

Knallertuniversitetet er et hus og en klub, som er opstået ud fra et ønske fra de unge om at have mere fællesskab mellem de unge og skabe bedre muligheder for at være ung i området.

Dette regelsæt beskriver dels ønskerne med samarbejdet og dels nogle muligheder og begrænsninger i forbindelse med Knallertuniversitetet. Dette regelsæt indeholder også retningslinjer for styring af Knallertuniversitetet samt et afsnit omhandlende klubhuset.

Der etableres ikke en selvstændig forening men Knallertuniversitetet fungerer som en gruppe under Vesterhavsklyngen.

 

Formål med Knallertuniversitetet

Formålet med Knallertuniversitetet er at skabe et inspirerende og understøttende miljø for det gode ungeliv samt gode aktiviteter og grundlag for fast bopæl for de unge i området.

 

Medlemmer

Alle unge fra og med 8. klasse og til 25 år bosiddende i området med postnummeret 6990 kan være medlemmer. Unge uden for 6990, men med tilknytning til området, kan ligeledes være medlemmer efter ansøgning. Såfremt unge, som er ældre end de 25 år, ønsker at være medlem, kan dette godkendes af styregruppen.

Unge under 8 klasse kan ikke blive medlem. Knallertuniversitetet kan dog vælge at holde arrangementer for gruppen under 8 klasse. Styregruppen kan i fællesskab med en repræsentant for Vesterhavsklyngens bestyrelse dispensere fra regler omkring medlemskab.

Unge under 18 år kan kun blive medlem med forældre/værges skriftlige godkendelse. Godkendelsen sker i udgangspunktet i.f.b.m. fysisk fremmøde i huset.

 

Kontingent

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet forfalder hvert år d. 1. juli. Med medlemskab følger adgang til klubhuset. Som nyt medlem får man 1 måned gratis ”prøve-periode”.

 

Fratagelse af medlemskab

Såfremt, et medlem ikke overholder dette regelsæt eller på anden måde har en uhensigtsmæssig opførsel i forhold til formålet med Knallertuniversitetet kan styregruppen indstille til Vesterhavsklyngens bestyrelse at ekskludere medlemmet. Eksklusion kan således udelukkende foretages af Vesterhavsklyngens bestyrelse. Ved eksklusion får medlemmet ikke tilbagebetalt sit kontingent.

Styregruppen kan desuden give et medlem en måneds karantæne.

 

Medlemsmøder

Der afholdes to medlemsmøder om året. Et i 2. kvartal og det andet i 4. kvartal. Formålet med medlemsmøderne er at drøfte forskellige emner, som medlemmerne ønsker at få behandlet indenfor formålet med Knallertuniversitetet.

Herudover skal mødet i 4. kvartal indeholde valg til styregruppen, som består af min. 4 og max. 6 personer. For at stille op til styregruppen skal man være fuldgyldigt medlem af Knallertuniversitetet. Alle medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Man vælges for en 1 årig periode. Der kan herudover vælges 2 suppleanter.

Styregruppen konstituerer sig selv, og udarbejder en kortfattet forretningsorden, som beskriver opgaver for de forskellige poster. Dog skal styregruppen som minimum have en formand og en sekretær.

Udover de direkte valgte til styregruppen skal Vesterhavsklyngen bestyrelse udpege et medlem. Denne person skal ikke opfylde betingelserne for medlemskab af Knallertuniversitetet. Denne person varetagere i det daglige bestyrelsens indflydelse i Knallertuniversitetet.

 

Ændring af dette regelsæt

Da der ikke er tale om en egentlig forening kan dette regelsæt ændres ved at styregruppen foreslår konkrete ændringer og herefter får disse godkendt af bestyrelsen for Vesterhavsklyngen.

 

Klubhuset

Klubhuset, Skråvej 2b i Staby, er det fælles samlingssted for Knallertuniversitetet. Huset ejes af Vesterhavsklyngen og lejes af Knallertuniversitetet, som er forpligtet til at efterleve betingelserne i lejeaftalen.

 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i klubhuset. Der må ryges udenfor. Dog vil rygning af andet end almindelige cigaretter og e-cigaretter (inde eller ude) medføre øjeblikkelig bortvisning fra Knallertuniversitetet og dermed klubhuset.

 

Euforiserende stoffer

Der er totalt forbud og absolut nul tolerance over for enhver form for euforiserende stoffer både inde og udenfor klubhuset. Det er forbudt at besidde, købe, sælge, indtage eller møde op under påvirkning af euforiserende stoffer.

 

Alkohol

Det er i udgangspunktet forbudt at indtage alkohol i Knallertuniversitetet. I.f.b.m. arrangementer kan der gives dispensation fra Vesterhavsklyngens bestyrelse. Regler for alkohol i.f.b.m. arrangementer fastsættes fra gang til gang.

 

Adgang til klubhuset

Der er adgangssystem til klubhuset via det enkelte medlems mobiltelefon. Man har kun adgang såfremt man er betalende medlem af Knallertuniversitetet.

Låsesystemet aktiveres af det enkelte medlems mobiltelefon.

Unge under 15 år har adgang til Ungehuset, men det er kun forældre/værges telefon der kan aktivere låsesystemet.

Det er tilladt at medtage gæster i Knallertuniversitetet, men som medlem har man det fulde ansvar for de gæster man tager med.

 

Rengøring

Knallertuniversitetet forestår selv rengøring og vedligeholdelse af klubhuset. Styregruppen kan uddelegere opgaver i forbindelse hermed til medlemmer.

Alle er ansvarlige for almindelig oprydning og rengøring.

Man rydder altid op efter sig selv inden huset forlades.

 

Åbningstid

Klubhuset kan anvendes i hverdage fra kl. 7:00 til 22:00, fredag og lørdag fra kl. 7:00 til 23.59. Ved specielle arrangementer kan der dispenseres for dette.

 

 

Værkstedet

Alle medlemmer af Knallertuniversitetet kan benytte værkstedet.

Repræsentanten for Vesterhavsklyngens bestyrelse udpeger en række ”værkstedsledere”.

Værkstedet er aflåst særskilt og må kun benyttes sammen med en ”værkstedsleder”

For at blive udpeget værkstedsleder skal man:

 • Være over 18 år
 • Have forståelse for brug af værktøjet
 • Kunne 1. hjælp
 • Modtage instruktion i regler og brug af knallertuniversitets værksted
 • Udvise ansvarlighed for at håndhæve regler og sikkerhed i værkstedet.

 

For at benytte værkstedet skal man:

 • Være medlem af Knallertuniversitetet
 • Modtage instruktion i regler og brug af knallertuniversitets værksted
 • Udvise ansvarlighed og hensyntagen i brug af værkstedets faciliteter

 

Generelle værkstedsregler

 • Værkstedlederens anvisninger skal altid følges.
 • Man skal altid bære sikkerhedsfodtøj og egnet arbejdstøj (det medbringer man selv)
 • Der skal altid bæres sikkerhedsbriller eller alm. briller i værkstedet.
 • Adgang og aktiviteter sker kun efter aftale med værkstedslederen
 • Kun værkstedsleder må bruge værktøj som f.eks. vinkelsliber
 • Når værkstedet forlades
  • Rydder man op efter sig selv.
  • Værkstedslederen sørger for at værkstedet er rent og pænt
  • Værkstedslederen sørger for at værktøjsvogne er aflåst
  • Værkstedslederen sørger for værkstedet aflåses

 

Frivilligt arbejde

Ingen brugere og medlemmer er forpligtet til andet end at passe godt på huset og dets inventar, dvs. at udvise alm. omsorg for stedet.

Ligeledes er ingen forpligtet til frivilligt arbejde for hverken Knallertuniversitetet eller klubhuset.

Såfremt man tilbyder frivilligt og ulønnet arbejde, deltager man dermed helt og aldeles for egen regning og risiko.

Alle er samtidigt indforstået med, at moderforeningen Vesterhavsklyngen ikke kan stilles til ansvar for nogen som helst skade eller lignende i forbindelse med evt. ulønnet og frivilligt arbejde vedr. klubhuset og tilhørende omgivelser.

Enhver der måtte være deltager i frivilligt arbejde som ovenfor nævnt, er samtidigt kollektivt medansvarlig i at sikre, at dette ikke sker under uforsvarlige forhold.

Såfremt et medlem er under 18 år gammel, forpligter man sig til at gøre sine forældre/værge opmærksom på disse vilkår.

 

Kopi af disse regler og vilkår findes på www.vesterhavsklyngen.dk

 

Projektet er støttet af EU Agriculture and rural development https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da