Spring til indhold

Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Regler for Klub 6990 (Ungeklyngen)

Indledning
Klub 6990 er et ungehus og en klub, som er opstået ud fra et ønske fra de unge om at have mere fællesskab mellem de unge og skabe bedre muligheder for at være ung i området.
Dette regelsæt beskriver dels ønskerne med samarbejdet og dels nogle muligheder og begrænsninger i forbindelse med Klub 6990. Dette regelsæt indeholder også retningslinjer for styring af Klub 6990 samt et afsnit omhandlende klubhuset.
Der etableres ikke en selvstændig forening men Klub 6990 fungerer som en gruppe under Vesterhavsklyngen.

Formål med Klub 6990
Formålet med Klub 6990 er at skabe et inspirerende og understøttende miljø for det gode ungeliv samt gode aktiviteter og grundlag for fast bopæl for de unge i området.

Medlemmer
Alle unge mellem 15 (fra og med 8. klasse) og 25 år bosiddende i området med postnummeret 6990 kan være medlemmer. Unge uden for 6990, men med tilknytning til området, kan ligeledes være medlemmer efter ansøgning. Såfremt unge, som er ældre end de 25 år, ønsker at være medlem, kan dette godkendes af styregruppen.
Unge under 8 klasse kan ikke blive medlem. Klub 6990 kan dog vælge at holde arrangementer for gruppen under 8 klasse.

Kontingent
Alle medlemmer betaler et årligt kontingent på 200 kr. eller 100 kr. halvårligt. Kontingentet forfalder hvert år d. 1. maj, og det halvårlige endvidere d. 1. november. Såfremt man bliver medlem i den sidste måned af en periode (april eller oktober måned) gælder kontingentet også for den efterfølgende periode. Med medlemskab følger adgang til klubhuset.

Fratagelse af medlemskab
Såfremt et medlem ikke overholder dette regelsæt eller på anden måde har en uhensigtsmæssig opførsel i forhold til formålet med Klub 6990 kan styregruppen indstille til Vesterhavsklyngens bestyrelse at ekskludere medlemmet. Eksklusion kan således udelukkende foretages af Vesterhavsklyngens bestyrelse. Ved eksklusion får medlemmet ikke tilbagebetalt sit kontingent.
Styregruppen kan desuden give et medlem en måneds karantæne.

Medlemsmøder
Der afholdes to medlemsmøder om året. Et skal afholdes den sidste torsdag i oktober og det andet den sidste torsdag i april måned. Formålet med medlemsmøderne er at drøfte forskellige emner, som medlemmerne ønsker at få behandlet indenfor formålet med Klub 6990. Til disse møder kan også inviteres politikere, medlemmer fra bestyrelsen af Vesterhavsklyngen eller andre med relevans for de emner, som ønskes drøftet.
Herudover skal mødet i april indeholde valg til styregruppen, som består af min. 4 og max. 6 personer. For at stille op til styregruppen skal man være fuldgyldigt medlem af Klub 6990. Alle medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Man vælges for en 2 årig periode. Der kan herudover vælges 2 suppleanter.
Styregruppen konstituerer sig selv, og udarbejder en kortfattet forretningsorden, som beskriver opgaver for de forskellige poster. Dog skal styregruppen som minimum have en formand og en sekretær.
Udover de direkte valgte til styregruppen skal Vesterhavsklyngen udpege et medlem. Denne person skal ikke opfylde betingelserne for medlemskab af Klub 6990.

Ændring af dette regelsæt
Da der ikke er tale om en egentlig forening kan dette regelsæt ændres ved at styregruppen foreslår konkrete ændringer og herefter får disse godkendt eller forkastet ved bestyrelsen for Vesterhavsklyngen.

Kalender

<< jun 2023 >>
mtotfls
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Facebook Nyheder